Οι προσφορές, παραγγελίες και παραδόσεις εμπορευμάτων ρυθμίζονται από τους κατωτέρω όρους πώλησης της πωλήτριας NOVART ΑΕΒΕ και ο πελάτης ή εντολέας του δεσμεύονται από αυτούς έστω και εάν δεν γίνεται σαφής αναφορά τους σε όλες τις περιπτώσεις.
Η πωλήτρια υποχρεούται να πραγματοποιεί τις παραδόσεις στον συντομότερο δυνατό χρόνο εκτός αν ο πελάτης απαιτήσει συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης και γίνει αποδεκτός από την εταιρεία.
Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης δεν υποχρεώνει την πωλήτρια σε αποζημίωση. Απεργίες εθνικές ή κλαδικές ή αδυναμία πραγματοποίησης μεταφορών για οποιοδήποτε λόγο, ή έλλειψη υλών ή ενέργειας και τα μη προβλέψιμα ατυχήματα που διακόπτουν την παραγωγή θεωρούνται περιπτώσεις ανώτερης βίας και απελευθερώνουν την πωλήτρια από κάθε ευθύνη παράδοσης.
Ο τιμοκατάλογος είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά τιμής ή τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος υπερισχύει ο τιμοκατάλογος του site έναντι του παρόντος τιμοκαταλόγου

Οι αποστολές των εμπορευμάτων γίνονται με ευθύνη του πελάτη ο οποίος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ζημιές ή καθυστερήσεις που μπορούν να συμβούν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής εμπορευμάτων τη στιγμή της παράδοσης, να καταγράψει στο δελτίο αποστολής κάθε παρατήρησή του και να ζητήσει την υπογραφή του δελτίου από τον οδηγό της μεταφοράς. Αν δεν συμβεί αυτό ή συμβεί εκ των υστέρων, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη ή απαίτηση του πελάτη.

Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα γίνονται μόνο εγγράφως με fax, συστημένη επιστολή ή e-mail στην πωλήτρια εντός 8 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εμπορευμάτων και πάντως οπωσδήποτε πριν τη χρήση και τοποθέτηση των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα προϊόντα σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας παραγωγής, κ.λ.π. θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην πωλήτρια.
Στην περίπτωση που η αναφορά ελαττωματικών προϊόντων γίνει αποδεκτή, η πωλήτρια μπορεί να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή τοποθετηθεί και έχουν επιστραφεί εντός της αρχικής τους συσκευασίας.

Η πληρωμή γίνεται με πλήρη εξόφληση κάθε εκδοθέντος τιμολογίου μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία στην έδρα της πωλήτριας. Η καθυστέρηση πληρωμής τιμολογίων πέραν της συμφωνηθείσας προθεσμίας εξουσιοδοτεί την πωλήτρια να αναστείλει κάθε εκτέλεση παραγγελίας στον συγκεκριμένο πελάτη και να θεωρήσει άκυρα τυχόν συμφωνητικά ή συμβόλαια που έχει υπογράψει με τον συγκεκριμένο πελάτη με ότι νομικά συνεπάγεται αυτό.
Τα σε καθυστέρηση πληρωμής (υπερημερία) ευρισκόμενα τιμολόγια χρεώνονται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο υπερημερίας και η πωλήτρια έχει το δικαίωμα να εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια xρεώσεως τόκων.

Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τον τρόπο αποθήκευσης και εφαρμογής τους και συνεπώς η πωλήτρια δεν έχει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση των σχετικών κανονισμών αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

Για παραγγελίες που αφορούν προϊόντα που δεν βρίσκονται σε παρακαταθήκη και χαρακτηρίζονται ως «ειδικές», θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό και από τις δύο πλευρές πριν την εκτέλεση της παραγγελίας.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Novart να αποδεχθεί την επιστροφή εμπορευμάτων που εστάλησαν από λάθος του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα του πελάτη πρέπει να γίνει εντός μηνός από την αποστολή και τα εμπορεύματα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής τους συσκευασίας.
Τα έξοδα μεταφορικών αποστολής και επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη και το πιστωτικό σημείωμα που εκδίδεται είναι κατά 15% μειωμένο έναντι της τιμολογηθείσας αξίας. Επιπλέον χρεώνεται ο πελάτης με διαχειριστικό κόστος 15 €.


Η ελάχιστη καθαρή και προ Φ.Π.Α αξία παραγγελίας είναι 200 ευρώ. Παραγγελίες μικρότερης αξίας η εταιρεία δύναται να τις επιβαρύνει με πρόσθετα έξοδα διαχείρισης 9€ ανά παραγγελία.
Οι ποσότητες των ειδών που παραγγέλνονται θα προσαρμόζονται στην εκάστοτε ελάχιστη συσκευασία η οποία μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδεχομένως θα προκύψουν για τα εμπορεύματα, την εκτέλεση της παραγγελίας και την εξόφλησή της (ακόμα και αν το αντίστοιχο αξιόγραφο εξόφλησης έχει οποιοδήποτε τόπο έκδοσης) είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.